Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die KGPS aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.KGPS .nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPST (ook niet via een eigen netwerk).

KGPS kan er niet voor instaan dat de informatie op www.kpst.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
KPST sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.kpst.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.KGPS .nl te kunnen raadplegen.

E-mailbeleid
Wij streven ernaar om uw vraag over informatie binnen twee werkdagen af te handelen.

E-mail disclaimer
Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een e-mail (en eventuele attachments) en de tijdige ontvangst hiervan kan niet worden ingestaan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Dit betekent dat:

1.De KGPS geen bestuursrechtelijke besluiten bekend maakt door middel van e-mail, tenzij door het bestuur goedgekeurd;
2.De KGPS geen privaatrechtelijke of andere verplichtingen aangaat door middel van e-mail.

Het informele en open karakter van e-mailverkeer brengt verder met zich mee dat:

1.Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers geen rechten zijn te ontlenen;
2.Een e-mail computervirussen kan bevatten. De KGPS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg daarvan.