Beleidsplan Welzijn

Beleidsplan Welzijn KGPS  2010 met aanvulling inteelt

 

 1. Kwaliteit paarden.
 2. Transparant fokbeleid → vastgelegd in de statuten en de reglementen.
 3. Heldere fokdoelen → deels vastgelegd in de statuten en de reglementen.
  Als aanvulling kan het volgende worden aangemerkt. Het KGPS heeft zich ten doel gesteld
  om de verschillende typen binnen het ras/de rassen zo raszuiver mogelijk te houden.
  Zonder inbreng van vreemd bloed  heeft zij een unieke strategie ontwikkeld om dit te
  verwezenlijken. Om dit ten uitvoer te brengen is de medewerking nodig van alle KGPS-
  leden inclusief alle hengstenhouderijen, zowel privé als professioneel.
  De leden van het KGPS zullen hierover worden geïnformeerd via de communicatiekanalen.
 1. Selectie van erfelijke gebreken.
  a. Het bestuur wil met deze strategie bereiken dat er vrije bloedlijnen binnen het ras/de rassen
  worden gecreerd zodat inteelt kan worden vermeden binnen de populatie, hetgeen een
  gezonde paardengeest als zowel een gezond lichaam ten goede komt alsmede een basis legt
  voor een kwalitatief hoog fokproduct wat een goede bruikbaarheid en een goede
  gezondheid waarborgt.
 1. Registratie en rapportage erfelijke gebreken en/of andere gebreken.
 2. Om uitwendige erfelijke gebreken of andere gebreken te inventariseren zal de fokker van
  het veulen op het veulenaangifteformulieren aan moeten geven hoe de uiterlijke toestand
  van het pasgeboren veulen is.
  b. Betreffende uitwendige erfelijke gebreken en of andere gebreken zullen de
  paspoortconsulenten die alle veulens schetsen en identificeren eventuele gebreken op een
  formulier moeten vermelden.
  c. Hengstenhouders en merriehouders zullen hierbij samen moeten werken zodat ook zij een
  duidelijk beeld krijgen.
 3. Op de keuringen zal bij de opname een aparte ruimte worden opgenomen op het
  opnameformulier waar de selectiecommissie en/of dierenarts aantekeningen betreffende
  afwijkingen en gebreken kan noteren.

Al deze gegevens zullen door het stamboek worden geïnventariseerd en opgenomen worden in het dossier van het desbetreffende paard. Indien nodig zal het stamboek vervolgens maatregelen nemen.

 1. Selectie gedrag en karakter.
  a. In het selectiereglement wordt reeds aandacht besteedt aan het gedrag en het karakter.
 2. Reglementen aanpassen.
  a. De leeftijden van het verrichtingsonderzoek, ongeoorloofde middelen en keuringslocaties
  zijn reeds opgenomen in de reglementen. De welzijnscommissie van het KGPS draagt er
  zorg voor dat op elke locatie een watervoorziening is voor paarden en een plaats om te
  urineren en te mesten.

 

 1. Voorlichting.
 2. In samenwerking met de redactie en de welzijnscommissie zal voorlichting worden
  gegeven via de communicatiekanalen van het KGPS. Dit betreft onder andere de informatie
  met betrekking tot

– het couperen van staarten en brandmerken

– spenen

– huisvesting

– prikkeldraad

– verhindering van stereotiep gedrag

– voeding

– drinkwater

– supplementen

– giftige planten

– transport.

 1. Transport.
  a. In samenwerking met de KLPD en eventuele andere informatiebronnen willen we de leden
  zo goed mogelijk informeren via de communicatiekanalen van het KGPS zodat zij van alle
  nieuwe regelgeving tijdig op de hoogte worden gesteld.
 2. Dierziekten en gezondheid.
  a. Informatie over uitheemse dierziekten en eventuele inheemse dierziekten hoe te handelen in
  geval van een besmetting of het voorkomen hiervan zal aan alle leden van het KGPS via de
  communicatiekanalen worden verstrekt. Daarnaast zal het KGPS zorg dragen voor een
  goede registratie van de paardenpopulatie van haar leden zodat een duidelijk overzicht van
  het aantal paarden in een gebied kan worden verkregen.
 1. Algemeen.
  a. Om een en ander in goede banen te leiden heeft het KGPS een welzijnscommissie in het
  leven geroepen op erop toe te zien dat de welzijnsregels bij het KGPS zo goed mogelijk
  worden nageleefd. Het is onder andere de taak van deze commissie om ervoor te zorgen dat
  op elke keuringslocatie voldoende watervoorziening is alsmede een plaats om te urineren
  en te mesten.
 1. Inteelt.

Het KGPS streeft naar maximaal 1% inteelt. Bij bestuursbesluit ( 10-10-2011) is besloten dat de chipper / paspoortconsulent de fokker moet aanspreken als die de grens van 1% inteelt overschrijdt. De chipper / paspoortconsulent kan dan de lijst meenemen en in concrete gevallen inteelt percentages overhandigen en kan tevens voorlichting geven, vanuit het beleidsplan welzijn KGPS 2010 met aansluiting richtlijnen van de overheid.

Het bestuur van het KGPS moet voorlichtingsdagen / avonden organiseren voor de fokkers en hengstenhouders om de inteeltproblematiek minimaal te houden.